Palidziet disfunkcionalai iimenei

Nav noslçpums, ka daþi cilvçki dara visu, lai palîdzçtu savai ìimenei. Tas darbojas izòçmuma kârtâ veciem cilvçkiem, kuri pat tagad ir veci cilvçki, cenðoties pçc iespçjas labâk palîdzçt saviem draugiem. Uzmanîbu, iespçjams, arî daþâdâm mâcîbâm, ne vienmçr jâbût atkarîgam.

Sievietçm, kas vada privâtu biznesu, ir liels plâns, ka viòu vecâki vecâki nodarbina maz palîdzîbu. Ir daþi jaunâkie risinâjumi, kas var dot labumu abâm pusçm. Bçrni gûs priekðroku darbam un darbinieka uzticîbai, vecâki vçlreiz jutîsies funkcionâli, un viòi varçs pavadît laiku radoðâk nekâ TV sçrijâ.

Protams, cik maz viss pasaulç rada un mûsu lçmumus. Galvenâ problçma, ko lielâkâ daïa jauno vîrieðu nekad nav pat domâjuði, ir iespçjamâs grûtîbas, kas saistîtas ar veco cilvçku saikni ar citâm tehnoloìijâm. Mçs runâjam ne tikai par mûsdienîgiem datoriem vai viedtâlruòiem. Vecâka gadagâjuma sievietes var izmantot ðíçrðïus, kas rodas, apstrâdâjot pasta èekus, faksus un kopçtâjus.

Protams, nav nevienas sienas, lai pârvarçtu. Vienkârðâkais no iespçjamiem izejas gadîjumiem, protams, ir brîþa veltîjums, lai uzzinâtu visu, kas nepiecieðams nepiecieðamo iekârtu pirmâs apkalpoðanas vajadzîbâm. Negadîjuma gadîjumâ jums vienmçr vajadzçtu bût pacietîgam ar ðo iespçju, jo lietas, kas mums bieþi ir acîmredzamas, piemçram, peles atbalsts, priekðmetu iegâde, ko saòçmçjs iegâdâjas kases aparâtâ, lîgumu kopuma izdrukas sagatavoðana, iespçjams, var atkârtoti un bieþi atkârtot. izskaidrojiet vecâka gadagâjuma cilvçkiem.

Tas nav tas pats, nav laika izðíçrdçta. Zinâðanu par mûsdienu tehnoloìijâm nodoðana, pat tiem, kas lîdz ðim nav tik daudz cietuði, var dot taustâmu labumu gan skolçnam, gan studentam. Milzîga apmierinâtîba ir vairâk, ja mçs redzam, kad kâds, kurð nesen baidîjâs pieòemt datora peli, sâk savu stâstu ar pieskârienu tableti un jautâ, kâ uzlabot mûsu grâmatvedîbu. Ïoti bieþi nepiecieðams tikai nedaudz laika, lai iegûtu skaistu un simts procentus no jûsu un kâda darbinieka.