Partikas griedanas madina

Katrs veids ir skaists. Sabiedrîbâ mçs esam grupa, kas ir daïa no vispârpieòemta kopuma. Mçs piedâvâjam daþas lîdzîbas, kopçjus uzskatus par atlikuðo dzîves sfçru, mçs esam savienoti ar to paðu kultûru un vçsturi. Visu grupa ir milzîga grupa, kas ir neaizvietojamu, pilnîgi individuâlu vienîbu izvçle. Visâm daïâm ir ideja, kas ir lielâka vai mazâka par kopienas darbîbu, katra mazâkâs vai lielâkâs sistçmas galva ir veicinâjusi pârmaiòas visas ìimenes vçsturç.

Apmeklçtâji ir atseviðíu vienîbu kolekcija, kam tomçr ir daþas kopîgas iezîmes, kuras parasti var definçt kâ vispârpieòemtu veselîgu un darba normu kopumu. No otras puses, kas var novest pie panâkumiem, kad ìimenç parâdâs cilvçki, kas dalâs diametrâlajâ tehnoloìijâ? Ko viòi raksturo? Vai atðíirîbu mûsdienu negadîjumâ var uzskatît par pozitîvu sistçmu?

Cilvçki, kuri nevar apmierinât vispârpieòemtas normas un pareizi darboties sabiedrîbâ, tiek saukti par darbiniekiem ar personîbas traucçjumiem. Personîbas traucçjumu pçtnieki ir aprakstîjuði daudzus veidus, taèu tie ir daþi kopçji raksturlielumi. Tas izriet no fakta, ka personas, kas okupç personas traucçjumus:

dziïi iesakòojuðies un saglabâjuðies uzvedîbas modeïi, kuru maiòa ir praktiski neiespçjama, neatkarîgi no tâ, kâdâ apjomâ konkrçtâ persona atradîsies,neliela elastîba, reaìçjot uz daþâdâm sabiedriskâm situâcijâm, \ târkârtîgi liela vai liela atðíirîba saskarç ar normâm, ko vispârçji pieòem attiecîgâ kultûra,subjektîvi saistîti ar îpaðumu vai grûtîbas dzîves mçríu sasniegðanâ.

Kâ jûs varat redzçt, visas korekcijas cilvçka apziòâ tiek izskaidrotas sezonâ, kad sieviete apstâjas ar bûtni, kas patstâvîgi plâno un praktizç savas idejas, ti, pubertâtes laikâ. Tâdçjâdi cilvçku traucçjumi ir gandrîz grûti sastopami agrînâs bçrnîbas laikâ. & Nbsp; Ne visas atðíirîbas no grupas norâda uz to, ka tagad rodas personîbas traucçjumi. Lai gan tie nav ârstçti, viòi var ne tikai saglabât adaptâcijas trûkumu sabiedrîbâ, bet arî bûtiskas sekas, nav nekas neparasts, ka sievietes ar personîbas traucçjumiem apzina noziegumus vai atòem viòu bûtîbu.