Pasutijuma radomsko nodaia

Ja esat aktîvs, kopâ ar visu ìimeni, jûs zinât, cik svarîgi un cik lielas pûles tas maksâ, lai ieòemtu telpas. Katru dienu noslaucît putekïus, domâjot par pareizu gaisa mitrumu, tas ir, zemes savâkðanu no zemes. Iespçjams, dzîvot, nevis putekïsûcçju, kam vajadzçtu pârspîlçt no telpas, lai pasûtîtu un pievienotu kontaktligzdai (un daþreiz kabelis ir pârâk mazs!. Ir vçrts ieguldît centrâlajos putekïsûcçjos, kas tiek organizçti iekârtâ un darbojas kâ visas ðîs trîs ierîces.

Ðis ierîces veids kïûst arvien populârâks mûsu tirgû. Centrâlâ vakuuma tîrîðanas sistçma ir iekârta, kas aizsargâ sevi jûsu çkas robeþâs un ir izveidota, savienojot garu cauruli ar atseviðíâm ligzdâm. Sûkðanas sistçma caur kanâliem, kas atrodas sienu iekðpusç, nodod netîrumus centrâlajam uzòçmumam, tas ir, putekïsûcçjam. Netîrumi un gaiss tiek glabâti ârpus çkas.

Mums nav jâuztraucas par to, ka, nejauði nogâdâjot lielâkus priekðmetus, mçs tos zaudçjam uz visiem laikiem. Sistçma aptur tvertnç esoðâs lietas, kas nesatur filtru.

Ðîs tîrîðanas sistçmas standarta uzstâdîðana nav jâveic labi çkâ, kas tikko tiek izgatavota. Esoðajos blokos montâþas laikâ tiek izmantoti bçniòi vai uzstâdîðanas kanâli.

Izmantojot ðâdu aprîkojumu, mçs palielinâm mûsu eksistences vçrtîbu, ne tikai izmantojot iekârtas, kas ietaupa laiku. Tas ir pats pârsteidzoðs produkts alerìijas slimniekiem. Centrâlie putekïsûcçji ïauj atbrîvoties no lielâkâs daïas çrces arî otrâ ziedputekðòu, kas ir alerìijas cçlonis. Gaisa daudzums rûpnîcâ ir ideâlâks un cirkulâcija palielinâs.