Pelckas zonas atgriezeniska saite

Finanðu ministrija pieòem daþâdas formas, lai samazinâtu pelçko zonu un izpildîtu maksâjumus. To vidû bija sociâlâ kampaòa, kas veicinâja patçrçtâju pieprasîjuma saòemðanu pçc preèu vai pakalpojumu iegâdes. Ir grûti pateikt, cik daudz ðî cîòa bija funkcionâla: poïi izturas pret visu nodokïu periodu kâ pretinieks, nevis sabiedrotais, tâpçc viòi ir gatavi vilinât savu roku pie kvîts, nevis pieprasît to. Mums nav ieraduma atcelt visus dokumentus, lai mçs jebkurâ laikâ varçtu atgriezties pie tiem, ko mçs varam novçrot pat skandinâvu vidû.

Fiskâlâ kvîts ir vçl viens nevajadzîgs papîra gabals, kas traucçs mûsu kabatas. Kâpçc man ir jâglabâ kvîtis, ja tie tiek novietoti uz ðâda papîra un tâdâ tintç, ka pçc divâm nedçïâm jûs nevarat redzçt, kas sâkotnçji uz tiem rakstîts?Var bût ðaubas par ðî rîcîbas standarta efektivitâti, bet ministrija nonâca pie plâna, kas tagad poïu mentalitâtç lieliski noðâva, tas ir, loterijas biïete. Pçc tam, kad iegâdâjâties vismaz PLN 10 un iegâdâjâties èeku no novitus hd e printera, & nbsp; ikviens varçja pieteikties tîmekïa daïai un sâkt darbu auto loterijâ. Loterijas uzvarçtâjs, protams, bija publiskâ televîzija.Es uzskatu, ka ðâda dzîve ir daudz jçga, nevis atkârtojas garlaicîbai, "òemiet fiskâlu kvîti, neïaujiet man nozagt no jums." Poïi nepatîk, kad viòi tiek mâcîti - tas, iespçjams, ir viens no svarîgâkajiem mûsu mçría elementiem. To daudz neietekmç nûjiòu metode - komunistiskâs varas iestâdes uzzinâja, kad opozîcija ne tikai izkliedçjamas represiju dçï, bet arî konsolidçja un noveda pie pçdçjâs uzvaras. Liela daïa burkânu tiek maksâta par daudziem nûjiòâm, piemçram, iespçju iegût automaðînu.Pçc tam Sam jutâs uz âdas, jo, iepçrkoties veikalâ, es saòçmu karti, kas ïauj saòemt punktus par katru iegâdâto produktu. Raksti var tikt apmainîti ar materiâlajâm balvâm. Es mçìinâju veikt pirkumus ðajâ veikalâ, lai gan man bija jâiet cauri trîs kilometriem, lai to sasniegtu. Es atteicos tikai tad, kad sapratu, ka, lai iegûtu vçrtîgu balvu, man jau daudzus gadus bûtu jâiet iepirkties modernâ fonâ. Es patieðâm strâdâðu ar poïu solîjumu par balvu.