Personala apmacibas teorija

Avârijas apgaismojums tiek aktivizçts vçl masîvâkâ priekðmetu devâ. Tâs parasti ir biroju çkas, rûpniecîbas zâles un citas darba vietas, kâ arî metodes un universitâtes. Paðreizçjie avârijas apgaismojuma laiki izplatîjâs arî privâtmâjâs - vienìimeòu mâjâs un uzturçðanâ.

Avârijas apgaismojuma iekârtas tiek izmantotas tâ, lai pçkðòa elektroapgâdes izslçgðana neizraisîtu negaidîtu apgaismojuma izslçgðanu. Droðâs situâcijâs ðâda parâdîba var sniegt katastrofâlus rezultâtus kâ pierâdîjumus darba birojâ, kur darbojas maðînas ar kustîgâm daïâm, kas nav aizsargâtas ar jebkuru vâku. Tâpçc pat bûvlaukumâ tika konstatçti atbilstoði noteikumi par nepiecieðamîbu izmantot avârijas apgaismojuma iekârtas.Avârijas apgaismojums, kas atbilst otrajam principam. Ir droði dzîvot ar gaismekïiem, kas uzstâdîti ar gaismu, kurâ redzat nelielu akumulatoru. Tas tiek uzlâdçts elektrotîkla parastâs darbîbas laikâ, bet sprieguma samazinâjuma laikâ automâtiski atrodas avârijas apgaismojums, kas uzlâdç elektrîbu no akumulatora. Ðî pieeja prasa papildu procesu apgaismojuma punktam, kas ir nepârtrauktâs fâzes process, neatkarîgi no gaismas slçdþa darba. Bûtu labi, ja gaismas avots râmî bûtu LED spuldze, jo tas patçrç vismazâko elektroenerìijas daudzumu. LED gaismeklis ïauj izmantot parastâs LED lampas, kas pieejamas tirdzniecîbâ, nav nepiecieðams iegâdâties îpaðas spuldzes pie raþotâja.Vçl viens avârijas apgaismojuma sistçmas darbîbas veids ir centralizçts enerìijas avots. Îpaðâ telpâ ir uzstâdîts liels ietilpîbas akumulatoru komplekts, kas visu stundu nodroðina gaismu visâ çkâ. Lai iegûtu ilgâku apgaismojuma darbîbas laiku un iespçju izmantot enerìiju daþâdâs ierîcçs, tiek uzdoti arî ìeneratori.