Pirma psihologa depresijas vizite

Kad mçs paredzam skumjas, mums trûkst enerìijas, un tas ir pârâk steidzams, lai mçs patieðâm ilgstoðas tehnoloìijas, tâpçc jûs varat apsvçrt iespçju apmeklçt profesionâlu - pçdçjâ piemçrâ: psihologs. Diemþçl, bet situâcijas samazinâðana var izraisît depresijas palielinâðanos, ja ðodien mçs, protams, cieðam tâs sâkumu (un mçs to ignorçjam.

Protams, mçs varam dzîvot tikai nedaudz nomâkts, bet tas nenozîmç, ka - ja mçs gribam - mçs nevaram pieòemt ðâdu speciâlistu. Un îpaði privâti. Ðeit principâ jâdomâ par mûsu individuâlo attieksmi, bet par pozitîvu situâciju psihologam var staigât ar vajadzîbu daudz vieglâk un vienkârðâk, salîdzinot ar pat iepriekðminçto depresiju.

Vivese Senso Duo Oil 2Vivese Senso Duo Oil 2. Efektīva matu izkrišana sagatavošana

Pieòemsim, ka mçs dzîvojam Krakovâ. Daþas no ðîm dienâm bija ievçrojami vâjâkas. Mçs pieòemam lçmumu. Mçs dodamies pie speciâlista, un tad labs psihologs var palîdzçt mums atgût humoru un enerìiju un izbeigt savas problçmas.

Protams, nav ilgstoðas pârliecîbas par to, ko psihologs nebûtu. Tas ir daudz atkarîgs no mums ðeit, bet tas arî nav viss ... Jums vienkârði ir jâsasniedz tas labi: vai personai, kas runâs ar mums. Un pasaulç nav tâdu cilvçku, kas mûsdienâs pastâvçja, lai veicinâtu viòu paðu iemeslus, ieskatu, padomus un informâciju, kâ arî diagnozes un metodes - visas tâs apkârt.

Labs psihologs Krakova vienkârði mçìinâs mums palîdzçt, atbalstît mûs un paaugstinât mûsu garu. & nbsp; Labs psihologs, kâ viòam vajadzçtu klausîties, var ieteikt un pielâgot ziòojumu mûsu personîbas îpaðîbâm.

Tâdçjâdi ir skaidrs, ka ârstam, kurð ir psihologs, ikviens var doties, pat ar vidçjo vçsturi svarîgu garîgo traucçjumu sistçmâ. Daudzi cilvçki to nedara ïoti populâra iemesla dçï: sabiedrîbâ ðeit un tur joprojâm ir mîts, ka traks cilvçki dodas uz psihologiem, ârprâtîgiem cilvçkiem, kas ir daudz sareþìîtu problçmu savâ starpâ. Baidoties no ðâda novçrtçjuma un iespçjamâ sociâlisma, daþi nevarçs doties uz psihologu pat ar depresiju (un ne tikai nelielu sadalîjumu.

Protams, lçmums par to, vai doties uz psihologu, ir laba izvçle konkrçtam laikam vai nç - un beidzot ievçro mûs. Teiksim tikai teikt, ka jums ir jâpieprasa garîgâ veselîba tik daudz, cik lûdzat fizisko veselîbu.