Pozitivas un negativas emocijas angiu valoda

Mums visiem reizçm ir sliktâki mirkïi, daþreiz nomâkti vai satraukti. Bieþi vien ðâdas rakstzîmes ir sliktu un stresa notikumu rezultâts tuvâ dzîvç, ko mçs nevaram ietekmçt. Mîïotâ cilvçka nâve, drauga zaudçðana, laulîbas ðíirðana, slimîba, zaudçjums vai darba maiòa - apstâkïi briesmîgai garîgai labklâjîbai, kas ir tik daudz. Tas ir veselîgi, ka ðâdu formu ietekmç mçs jûtamies pârspîlçti, nomâkti un grûti. Un ðâdai valstij agrâk vai vçlâk jâiet caur sevi, laika spçkos. Kâ to izdarît, kâ tas tieðâm nenotiek?

Vai jûs jûtaties pastâvîgi nomâkts un pârspîlçts, slikti garastâvokïi pastâvîgi paliek nedçïas? Vai jûs zaudçjat attiecîbas ar zinâmajâm vai neievçrojat savus pienâkumus? Atcerieties, ka ne katrs brûces sevi dziedina. Daþreiz mums ir jâvçrðas pie profesionâlas palîdzîbas - tas neizmanto neko sliktu pçdçjâ. Kad negatîvo notikumu sekas ir kontrolçjuðas jûsu dzîvokli, garîgâs veselîbas klînika var palîdzçt.

Psiholoìiskâs konsultâcijas nozîmç strâdâ praktiski un sertificçti ârsti (psihologs, psihiatrs, seksologs, psihoterapeits. Jûs varat sadalît savas daïas kompetentâ dienestâ un atbalstâ. Pretçji plaði izplatîtajam viedoklim ðo ârstu palîdzîba ir paredzçta ne tikai sievietçm, kuras skârusi smaga psihiska slimîba - gluþi pretçji - ikvienam, kurð ilgstoði ir cietis no garîgâs grupas problçmas, pat ja simptomi nav ïoti piemçroti. Sliktas garastâvokïa neievçroðana var izraisît tâdas slimîbas kâ depresija un neiroze. Tie ievçrojami samazina pacientu nopelnîðanu, un, lai gan tie visi ir ârstçjami, terapija var aizòemt ïoti ilgu laiku.

Nozîmîgâ datumâ garîgâs veselîbas klînikâ jûs tiksiet uzskatîts par iespçju tikties ar psihologu konsultâciju sanâksmç. Ðâda tikðanâs uz plâna ir diagnoze, palîdzîba un turpmâko darbîbu noteikðana, kas var bût, piemçram, nosûtîðana psihiatram vai psihoterapijas uzsâkðana pie ârsta.