Psihoterapeits iwona kubiak

Psihoterapeita profesijas sagatavoðana sâkas pçc lielo pçtîjumu pabeigðanas Polijâ. Jums ir jâaizpilda maìistra grâds vai medicînas studijas. Tad jums vajadzçtu doties uz psihoterapiju Polijâ. Skolai jâdodas uz kâdu no Polijâ reìistrçtâm psihoterapeitiskajâm biedrîbâm.

Skolai jâpiedâvâ darbs formâtâ ik pçc 590 stundâm praktisku nodarbîbu laikâ. Turklât ir lietderîgi uzzinât savu psihoterapeitisko pieredzi 100 stundas. Ir lietderîgi gan iziet 50 stundas, gan 360 stundas prakses. Turklât, lai kïûtu par psihoterapeitu, divus gadus ir jâapmeklç psihoterapeitiskâ prakse, èetru gadu apmâcîbas laikâ ir nepiecieðama uzraudzîba.Pçc psihoterapeitiskâs skolas nokârtoðanas sertifikâcijas eksâmens bûtu jâatgrieþ sabiedrîbai, kurâ skola pieder.Cilvçkiem, kas sev jautâ par to, kad kïût par psihoterapeitu Polijâ, tomçr ir jâzina, ka neatkarîgi no konkrçtâ ceïa, ir svarîgi, lai bûtu bagâts portfelis un bezmaksas èetri gadi, ko var izmantot, lai iegûtu atbilstoðus sertifikâtus, kas ïauj attîstît savu praksi medicîniskâ palîdzîba.Katram psihoterapeitam ir jâzina psihopatoloìija, viòam arî jâzina, kâdas ir daþâdas ârstnieciskâs pieejas, kâ arî jâzina likums, kas regulç psihoterapijas noteikumus.Sertifikâts tiek iegûts vienu reizi, bet laiku pa laikam tas ir jâpagarina, un ðajâ plânâ ir nepiecieðama turpmâka izpçte. Lai varçtu atjaunot sertifikâtu, nepiecieðams sagatavot dokumentus, kas apliecina, ka pçdçjo 5 gadu laikâ pçc sertifikâta saòemðanas vai jauna sertifikâta pagarinâjuma viòð ir veicis konkrçtas psihoterapijas stundas. Ieteicams iemûþinât to, ka piecus jaunus gadus viòi pastâvçja uzraudzîbâ. Viòam jâturpina mâcîbas un konferences. Tâpçc pastâv profesija, kas prasa pastâvîgu koncentrçðanâs un koncentrâcijas fokusu.