Putu atdalitajs

Liels metâla skapis vai smieklîgi piesaistîti maisiòi uz plaðu, lielu spaini, bieþa putekïu savâcçja izskats, ieslçdzas skaïi, nepieredzçjis skaòas. Bieþi vien raþoðanas zâlçs viòi ir redzçjuði tâdus smieklîgus çdienus, taèu gandrîz nekas tos nepamanîja.

Ðâds trauks ir putekïu savâcçjs vai rûpniecisks putekïu savâcçjs, pateicoties kuram visâs rûpnieciskajâs telpâs ir spçcîgs gaiss, un visi piemaisîjumi, ko absorbç iepriekðminçtâ ierîce.Putekïu savâcçji ir atðíirîgi, lai pierâdîtu pret putekïu savâcçju, kas atgâdina skapi, ar 1,5 kW jaudu, ar filtru, kas notîrîts ar saspiestu gaisu, gaisa plûsma ðâdâ putekïu savâcçjâ ir 1500m3 / h. Ðâdâ attîrîtâjâ tiek uzstâdîts panelis, lai to pârvaldîtu, un tâ rezultâtâ ir trokðòa slâpçtâjs, kas klusç tâ darbîbu. Maisu putekïi ir piemçroti, lai þâvçtu gaisu no visiem putekïiem, maisiòu filtri parasti tiek attîrîti ar roku, pûðot ar gaisu vai mehâniski, kratot.Tâ kâ putekïu savâcçji ir konstruçti tâ, ka gaiss ieplûst abos virzienos, ziemâ tie spçlç arî karstâ gaisa pûtçju zâlç. & Nbsp; Rûpnieciskais putekïu savâcçjs tiek raþots ar atex domâm, t.i., visiem materiâliem, no kuriem tiek veikts sprâdziens. putekïu savâcçju, ieplûdes uzmavu vai jebkura veida stiprinâjumu raðanâs raþoðanas zâlçs, gaiss ir pareizs, filtrçts un darba apstâkïi saskaòâ ar vispârçjiem veselîbas un droðîbas noteikumiem.Kad cilvçki rada bîstamus apstâkïusMçs esam ðâdas rîcîbas sekas turpmâkajos tâs pastâvçðanas periodos, praktiski funkcija veselîbai kaitîgos apstâkïos bija ierobeþojums un neviens neatkârtoja darba òçmçja stâvokli, un ðobrîd darba devçjs cenðas rûpçties par darba apstâkïiem, un daþos gadîjumos darbinieki jau zina, ka ir tiesîgi vçrsties un konkurçt jûsu tiesîbas.Tâs ir visu veidu ierîces, kas atvieglo pârtiku un pircçjus, ka grâmatas nosacîjumi ir droði, ievieto to rûpnîcâs un dzîvokïos, kas to prasa. Raþotâji piedâvâ arî atðíirîgu un vienmçrîgâku lietoðanu, jo putekïu savâcçji tagad ir mobilâ situâcijâ arî kâ pârnçsâjamas ierîces, lietotas mazâk piesâròojuma.