Rupniecisko telpu apgaismojums

Piedalîties tâlos objektos var uzskatît, ka reizçm tas var iekïût neparedzamâs situâcijâs. Viens no tiem ir, kad negaidîti nav stila un caur pçdçjiem koridoriem, un vietas nokrist pilnîgâ tumsâ. No otras puses, çkas îpaðniekam ir pienâkums rûpçties par punktu aprîkoðanu ar ugunsdzçðanas ierîcçm. Tomçr tas nav viss, kas vajadzçtu bût iekârtâ, lai kungi, kas par to domâ, varçtu justies droði pat apdraudçjuma veidâ.

prolesan pureProlesan Pure efektīvas novājēšanu tabletes

Avârijas apgaismojuma lampâm ir ïoti svarîga loma, tâpçc, pateicoties tam, ir viegli atrast veidu, kâ iziet no konkrçta objekta. Tie obligâti jâuzstâda pozitîvi visâ kûrortâ, un tagad îpaði koridoros, kas dodas uz avârijas durvîm. Kad jûs redzat, ðâda apgaismojuma montâþa nav pârâk sareþìîta, un tajâ paðâ laikâ ir pietiekami spilgta gaisma.

Pârdoðanâ jûs varat atrast daudz jaunas lampas, kuras iepazît avârijas apgaismojuma versijâ, tâdçï tas, kas jums bûtu jâpievçrð uzmanîba, ir lielisks konstrukcijas izturîgums. Tas ir ârkârtîgi svarîgi, ja uguns izzûd mâjâs. Ðâdam apgaismojumam jâbût izturîgam pret augstâm temperatûrâm, lai ikvienam, kas sapulcçjâs noteiktâ mâjâ, bûtu pietiekami daudz laika, lai pamestu.

Izvçloties îpaðu avârijas apgaismojuma lampu, ir vçrts pievçrst uzmanîbu tam, cik lielâ mçrâ starus izstaro. Tas ir svarîgi, ja plûdu laikâ tiek panâkta katras çkas bûvniecîba neatkarîga. Koridori ir atðíirîgi, tie ir sava garuma un daþkârt arî to augstuma, un ðâds apgaismojums ir pareizi jâpielâgo konkrçtâ objekta tîklam. Tas ir, kad patieðâm bûs patieðâm vienkârða, un tâ varçs pareizi pildît savu funkciju.

Izvçloties ðâdu apgaismojumu, ir vçrts pievçrst uzmanîbu stilam, ko varat viòiem maksât, kâ arî, cik viegli tas tiks iekïauts, ja nepiecieðams. Ir arî nepiecieðams novçrtçt paðreizçjo, ka viòa nozîmîgais projekts ir izgaismot evakuâcijas zîmes un iespçjas, kas iet uz izeju. Ar paðreizçjo vairâk iemeslu, jums vajadzçtu sagaidît, ka avârijas apgaismojums netiks spîdçt tik vienkârði, kâ parasti.