Slapji centrbcdzes amortizatori

Pieòemot rûpniecisko putekïu savâcçju iegâdi, ir vçrts zinât, ka ir mazâk ðâdu putekïu savâcçju tipu. Ekonomisko putekïu savâcçju pirmâ kârtîba ir norçíinu kameras. Tie ir gravitâcijas putekïu savâcçji. Putekïu daïiòas, kas iekïûst ðâda putekïu savâcçja telpâ, gravitâcijas ietekmç, nokrît uz atseviðía putekïu savâcçja dibena, un tîrâka gâze, kas ir vienkârðâka, ir viegli izplûst no ðâda putekïu savâcçja augðpuses. Ðâda veida putekïu savâcçju svarîga iezîme ir iespçja putekïus no karstiem putekïiem.

Vçl viens ekonomisko putekïu savâcçju veids ir inerces kolektori. Tos raksturo fakts, ka ðâdas ierîces ir viegli lietojamas un atceras daudz vienkârðotu konstrukciju. Jums vienmçr vajadzçtu bût, ka to efektivitâte nav milzîga. Jo tie nedarbojas lielâkâs raþoðanas iekârtâs.Filtrçðanas filtri ir vçl viens stils. Filtrçjiet putekïu savâcçjus modernâ formâ, ka piesâròots alkohols ir izgatavots no piemçrotiem audumiem. Pçdçjâ vingrinâjumâ piesâròotâji zaudç audumu, un attîrîtâ gâze turpinâs. Ðâdiem putekïu savâcçjiem raksturîga liela âtruma efektivitâte. Tieði tâpçc viòi strâdâ labi populârâs raþoðanas rûpnîcâs.Ir vçrts pieminçt, ka putekïu nosûkðana ir nepiecieðama visâs darbavietâs, kurâs tiek publicçti daþi gaisa piesâròotâji. Tomçr ir vçrts paturçt prâtâ, ka ðâdi ekonomiski putekïu savâcçji ir ïoti tâlu, un mums ir jâpielâgo putekïu savâcçjs mâjâs radîtâ darba raksturam. Tâpçc jâlasa par ðâdu putekïu savâcçju pareizajiem parametriem, lai galu galâ jûs varçtu izlemt, kâ paðam izlemt. Putekïu savâcçju tipus vispirms sadala tîrîðanas efektivitâte. Tâpçc ðie putekïu savâcçji, kas ir mazliet svarîgâki ar stabilitâti, bûs ïoti labi. Pastâv arî rûpniecisko putekïu savâcçju uzòçmums. Ir vçrts izmantot pieredzçjuðus uzòçmumus, kuriem ir labs viedoklis. Pçdçjâ vingrinâjumâ ar garantiju mçs neizpaudîsimies par iepirkto rûpniecisko putekïu savâcçju.