Spradzienbistamibas novcrtcjuma gramata

Vides apstâkïos, kur var rasties gâzes, miglas vai uzliesmojoðu tvaiku draudi, jâizmanto sprâdziendroði ventilatori, kuru kvalitâti apstiprina ne tikai raþotâja reputâcija, bet arî apzîmçjums "EX". Ðis simbols norâda tâ saukto sprâdzienbîstamîbas veidu sprâdziendroðs. Trauku ar ðâdu apzîmçjumu atbilst visiem ATEX direktîvas noteikumiem, tomçr sadarbîba ar tajâ reìistrçtajâm devâm tagad ir prasîba, kas adresçta ðâda veida iekârtu raþotâjiem. Ekstrakcijas iekârtas projektçtâjam ir pienâkums atzîmçt sprâdzienbîstamîbas zonu un telpai piemçrotu iekârtu izvçli gan attiecîbâ uz veikto darbîbu, gan vçrtîbu.

Katrai mâjai, neatkarîgi no turpinâtâs kampaòas, vajadzçtu bût aprîkotam ne tikai ar vispiemçrotâko aprîkojumu, kas nepiecieðams regulârai darbîbai, bet joprojâm ir labi izvçlçtas ieguves iekârtas, kas rûpçjas par darbinieku droðîbu un veselîbu. Ðodien industriâlie ventilatori ir konstruçti lietoðanai ðajâ çkas tipâ, kam raksturîgas gan lieliskas vçrtîbas, gan to elementu izturîba.

Mçs varam atrast daþâda veida universâlus rûpnieciskos un radiâlos ventilatorus, kâ arî iekârtas profesionâlai lietoðanai, ieskaitot modeïus uzstâdîðanai virtuves pârsegos un jauna veida aprîkojumu, kas apzîmçts ar simbolu "EX" çkâm, kurâs pastâv gaisa piesâròojuma risks ar gâzçm viegli uzliesmojoðs. Kolekcijâ esoðâ spçle ietver arî mobilâs mikroshçmas ekstraktoru, kâ arî vakuuma staciju ekstraktus.

Vçl viens veids ir aksiâlie sienu un kanâlu ventilatori, kâ arî modeïi, kas paredzçti montâþai uz çkas jumta. Maðînâm ir raksturîga ïoti pievilcîga veiktspçja un to raþoðanâ izmantoto komponentu kvalitâte.

Lielâkas gaisa apmaiòas sistçmas komerciâlâs, rûpnieciskâs, apkalpoðanas, çdinâðanas un daþâdâs problçmâs ir balstîtas uz, cita starpâ, pielâgotu ventilâcijas iekârtu darbîbu. mitrums un gaisa telpas piesâròojuma stâvoklis.