Starppersonu psihoterapija

Ðajâ materiâlâ mçs centîsimies atbildçt uz pçtîjumu: ko nozîmç psihoterapija?

Protams, mçs visi zinâm, ka psihoterapija ir rîcîbas atslçga, kuras priekðmets ir sniegt palîdzîbu garîgâs vai fiziskâs cieðanas. Psihoterapija ir vairâk nekâ sareþìîts process, kura dzçriens ir mainît pacienta domâðanas veidu un uzvedîbu, ko var uzskatît par atbildîgu par to, ka pacients joprojâm atrodas. Psihologam ir minimâlâs zinâðanas, kas ïaus viòam pilnîbâ izprast pacienta problçmu un pçc pacienta izpratnes viòð varçs izmantot pareizo ârstçðanas metodi.

Psihoterapija ir ïoti sareþìîts process. Lai pacients varçtu tikt galâ ar cieðu problçmu, viòam ir ne tikai jâmeklç sevi reâli, bet arî jâreìistrç savas sliktâs puses, dusmas, bailes vai nevçlçðanâs pçc secîgâm sievietçm. Psihoterapija nav tikai saruna ar speciâlistu, kurð redz pacientu aizmugurç, un saka, ka viss bûs ceïâ. Psihoterapija ir brîniðíîga saistîba, kurâ psihoterapeits saòem labâku izpratni par viòa interesçm, kâ arî viòa cieðanu avotiem.

Mçs bieþi dzirdam no atseviðíâm sievietçm, ka psihoterapija viòiem rada bailes. Ðâds izpçtes process tiek veikts ar to, ka vîrieði joprojâm ïoti maz zina par psihoterapiju lîdz pat ðai dienai. Un tâpçc mçs zinâm, ka, ja mçs nevaram kaut ko darît, tas mûs pamodina zinâmu bailes veidu.

Cik daudz ir psihoterapija? Psihoterapijâ nepastâv stingras procedûras, kas nosaka, cik daudz psihoterapijas notiek. Vçl viena problçma ir katram pacientam, kuram tiek izrakstîts ârsts, un tâpçc nepiecieðama îpaða pieeja. Un pat psihoterapeits svarîgas sanâksmes laikâ ir ïoti grûti noteikt, cik daudz ârstçðanas var veikt, lai gan to var salîdzinât ar problçmu skaitu, ar kurâm pacients sazinâs ar psihoterapeitu.Tâpçc var droði apgalvot, ka psihoterapija ir atkarîga no pârmaiòâm domâðanas veida ârstçðanâ, kâ arî ziòo par savu atvieglojumu psiholoìiskajâ bûtîbâ.