Tehnoloiiju attistiba un organizatoriskais progress

Paðreizçjos laikos kopâ ar tehnoloìisko progresu aktivitâtes, kas lîdz pçdçjai minûtei ir kïuvuðas smagas, apstâjas reâlâ. Viss pateicoties lielajam progresam, kas katru dienu pârvçrð ar poïu acîm.

Prolesan PureProlesan Pure efektīvas novājēšanu tabletes

Mûsdienâs neviens nav pârsteigts par sarunâm, kas veiktas, izmantojot mobilo tâlruni - un nç - paaudzçm, kas dzimuðas pçdçjos desmit gados, mobilâ tâlruòa trûkums ir gandrîz neiespçjami iedomâties skaistumu. Lîdz ar to arî ðis pamatiniciatîvs parâda transformâciju, kas ir zinâma daïa.

Tomçr tehnoloìiskâ attîstîba nozîmç gan citas ikdienas dzîves çrtîbas, gan pakâpenisku to, ka pastâv jau sen pastâvçjuðas lietas. Nejauði, kamera var dzîvot ðeit daudzus gadus. Paðlaik viena no tendencçm, ko rada audiovizuâlais aprîkojums, ir to pakâpeniska samazinâðana. Tajâ laikâ viòð vispirms palielina to lietoðanas çrtumu, padarot tos çrtâkus neatkarîgi no brîþa.

Miniaturizâcijai, kurai ne visi pievçrð uzmanîbu, ir jauns aspekts - tas var sabojât privâtuma sajûtu. Kâdâ veidâ - jautâjoðs skepticists. Labi, piemçram, uzstâdot mçría laukus, kurus mçs nevarçtu uzskatît par spçjîgiem atrast attçlu ierakstîtâjus.

Mikroskopu kameras, jo mçs jau esam nonâkuði lîdz ðâdai miniaturizâcijas pakâpei, var bût plânâkas par galvu. Pateicoties tam, viòi rada pateicîgu kvazi spiegoðanas rîku. Protams, vidçji pelçks cilvçks, viòð iet kâ daiïliteratûra. Tomçr, ja mçs òemsim vçrâ iespçju reìistrçt ðâdu kameru ar ðâdu kameru, dalîbnieki nevçlas, lai kâds uzzinâtu par tâ raðanos, tad kaut kas cits nonâks uz visu hipotçzi.

Tâpçc mikroskopiskâ attçla ierakstîðana var bût vismaz ekonomiska izlûkoðana, aplûkojot laulâto, kas tiek turçts aizdomâs par neticîbu, vai, visbeidzot, skatoties uz kâdu konkrçtu vietu programmu kâ alternatîvu uzraudzîbu. Neatkarîgi no mikroskopu kameras izmantoðanas, tai bûs noderîga ierîce attçlu ierakstîðanai, ja vien tradicionâlajai kamerai nav iemesla pastâvçt.