Tulkojums no fotoattcla

Aizvien nozîmîgâka loma laikâ, kad pasaulç mçs pamanâm vçl lielâku dokumentu un informâcijas kustîbu starp vîrieðiem un uzòçmumiem, un tomçr mçs dodamies strâdât ar lielu skaitu starptautisko darîjumu, spçlçt daþâda veida dokumentu tulkotâjus no vienas valodas uz citu. Mçs noteikti varam atðíirt vairâkus profesionâlo tulkotâju tulkoðanas veidus.

Ja mums nav tipisku rakstisku tulkojumu, mçs arî atceramies konferenèu un sinhrono tulkoðanu, kâ arî dialogu pârcelðanu no filmâm un rakstiem no datoru plâniem.

Attiecîbâ uz vienoðanos, kas saistîta ar pçdçjo, kurai var bût konkrçti tulkojumi, mçs varam norâdît pirmâs specializçtâs tulkojumus. Raþoðanas laikâ viòiem nav nepiecieðamas nekâdas kompetences, kas apstiprinâtas ar îpaðiem dokumentiem vai oficiâlâm atïaujâm. Es vienmçr varu teikt, ka grupa, kas izmanto tekstus vai vienîgais tulkotâjs, bûtu speciâlists vai panâktu lielu vienoðanos par konkrçtu tçmu. Tur nav jâbût kvalificçtam valodniekam, un jums ir jâatrod vieta korektoriem un konsultantiem, piemçram, juristiem, IT speciâlistiem vai inþenieriem. Atkarîbâ no dotâ dokumenta rakstura, kas ietver arî sveðvalodâ tulkotu dzîvi, ieteicams arî ârsta vai praktiskâka tulka palîdzîba.

Ja mçs runâjam par citâdu tulkoðanas veidu, proti, zvçrinâtu tulkojumu, tad ðajâ gadîjumâ viòu tulkojums bûtu jâiesaka tikai zvçrinâtajiem tulkotâjiem, kuri ir vienîgie cilvçki, kam ir tâ sauktâ sabiedrîbas uzticîba. Viòi spçj apgût prasmes un sociâlos sertifikâtus par konkrçtu tçmu. Tas var bût universitâtes diploms, pabeigts kurss vai eksâmens. Ðî varianta faktu otrâs valodas tulkoðana ir neaizstâjama, cita starpâ, ar tiesas un procesuâlajiem dokumentiem, sertifikâtiem un skolu vçstulçm.

Principâ dokumentu un dokumentu tulkoðana attiecas uz visâm jomâm. Tomçr ir iespçjams noteikt daþas no tâm visbieþâk sastopamajâm daïâm, kurâm ir visilgâkais pieprasîjums. Piemçram, parasti ir juridiski teksti, piemçram, lîgumi, spriedumi un notariâlie akti, vai svarîgu pasaules notikumu konferenèu tulkoðana. Tie var bût gan ekonomiski, gan banku ziòâ.Tiek tulkoti pat komerciâlie dokumenti, tehniskâs un IT publikâcijas, kâ arî medicînas teksti.