Tulkotaja pieredze

Starptautiskajâ politikâ ir diplomâtiskâ valoda, ko raksturo izteiksmes tradîcija un prasmîgums. Bet turklât viòð rçíina virkni izteiksmju, kas aizklâtâ skolâ atspoguïo runâtâja nodomus. Jums tâs jâzina, lai lasîtu pareizajâ procedûrâ, kas parasti nav salasâma lietotâjiem.Politiíi no tâlâm zemçm publiski runâ un runâ adresâtus no attâlâm valodu zonâm. Ðajâ gadîjumâ tulkotâjam ir galvenâ loma. No viòa ziòojuma saòemðana ir atkarîga no izðíiroðâ apjoma. Viòam ir jâapzinâs ne tikai skaïruòa valoda, bet arî viòam ir jâbût lielâm domâm par delikâtu kvalitâti un starptautiskajâm attiecîbâm.

Kâda veida tulkojums diplomâtijâ galvenokârt tiek izmantots?Labâkais nosacîjums ðâdu runu tulkoðanai ir secîga tulkoðana. Tie nenotiek regulâri, tas ir, paralçli paziòojumiem, bet intervâlos starp mazâkâm vai lielâkâm teksta daïâm. Tulkotâjs uzskata, ka uzdevums ir pârâk daudz, lai apkopotu klausîtâjiem sniegtos fragmentus, òemot vçrâ visu to mçríi un izceïot svarîgâkâs sastâvdaïas. Diemþçl tas ir pçdçjais populârs, jo katra valoda satur idiomas vai frâzes, kas nav tulkotas burtiski, bet pilnâ kontekstâ vajadzîgajâ reþîmâ. Diplomâtijas valoda ir bagâta ar daudzâm metaforâm un vispârçjâm iezîmçm, kuru secîgajiem tulkojumiem jâsamazina lîdz burtiskâkai formai, kas ir pieejama lietotâjiem otrajâ lîmenî. Turklât konsekventai tulkoðanai ir nepiecieðama brîva interpretâcija.

Kam bûtu jâveic tulkojums?

avots:

Tulkotâjiem ir jâizmanto lieliska spçja uzreiz analizçt saturu, atlasît visjutîgâko informâciju, izveidot paziòojumu, kas ir gluds un precîzi atspoguïo runâtâja patieso nodomu. Tâ ir nopietna tulkotâja uzmanîba tâs lielumâ starptautiskajâ arçnâ. Konsekventu tulkoðanu oficiâlos apstâkïos veic profesionâïi ar lielu pieredzi. Tie rada izveidotas metodes satura atcerçðanai vai rakstîðanai îsu rakstzîmju organizçðanâ daþiem vârdiem, vai simboli, kas iezîmç intonâciju, akcentçðanu vai atslçgvârdu izcelðanu. Pateicoties tam, viòiem jâpievçrð uzmanîba dinamikai, kas ir lîdzîga runâtâja lîmenim.Tâtad secîga tulkoðana ir mutiska tulkoðana, saîsinâta un tâdçjâdi parasti îsâka nekâ jaunais teksts, kas atspoguïo lietu kvintesenci un runâtâja domâðanas ceïu un viòa domas vienlaikus.