Ugunsgrcka draudi

Elektrostatiskâs iezemçðanas uzdevums ir samazinât uzliesmojoðu vielu eksplozijas risku, elektrostatiskâs dzirksteles pieaugumu. Tas ir plaði pieòemts uzliesmojoðu gâzu, pulveru un ðíidrumu transportçðanas un pârstrâdes jomâ.

Elektrostatiska iezemçðana var bût atðíirîga. Vieglâkais un daþi sareþìîti modeïi sastâv no iezemçjuma skavas arî no kabeïa. Spçcîgâki un tehnoloìiski modernâki ir aprîkoti ar plânu, lai aizsargâtu iezemçjuma stâvokli, pateicoties tam ir iespçjams izvadît vai transportçt produktu, kad zemçjums ir normâli savienots.

Elektrostatiskâs zemçjuma sistçmas parasti tiek izmantotas dzelzceïa un autocisternu, cisternu, mucu iekrauðanas vai izkrauðanas laikâ. lielas somas vai procesa iekârtu elementi.

Pateicoties tvertòu uzpildîðanai vai iztukðoðanai ar daþâdu saturu (piemçram, tvertnçm ar pulveriem, granulâm, ðíidrumiem, var radît bîstamus elektrostatiskos lâdiòus. To stâvçðanas avots var bût gan uzliesmojoðu vielu sajaukðana, sûknçðana, gan izsmidzinâðana. Elektriskie lâdiòi tiek radîti, sazinoties ar atseviðíâm daïiòâm vai atdalot tâs. Elektriskâ lâdiòa daudzums bûs ierobeþots ar to virsmu elektrostatiskajâm îpaðîbâm, kas ir saskarç ar otru. Cieðas un pçkðòas saskarsmes ar iezemçðanas vai neuzlâdçtu problçmu rezultâtâ var rasties îss paðreizçjais impulss, kas bûs skaidrs dzirksteles perspektîvâ.Dzirksteïaizdedzes iztrûkuma trûkums var izraisît gâzes un gaisa maisîjuma aizdegðanos, kas nozîmç eksploziju vai lielu sprâdzienu. Elektrostatiskâ iezemçðana novçrð sprâdziena risku, ko izraisa elektrostatisko lâdiòu kontrolçta izlâde.