Uzocmcjdarbibas vadibas literatura

Money Amulet

Uzòçmçjdarbîbas vadîbai ir nepiecieðama liela doma un pieredze. Neatkarîgi no nozares, kurâ mçs strâdâjam, mçs vçlçtos païauties uz daudziem jauniem procesiem, par kuriem mçs rûpçjamies. Tiek vçrtçta ne tikai laba mârketinga stratçìija un jaunu klientu pirkðana, bet arî raþoðanas, algu un krâjumu pârvaldîbas vadîba. Ðie procesi bija reti datorizçti.

Pat ja uzòçmçjs bija laba programma, tâpçc viòð izmantoja vairâkas citas datubâzes, un, protams, viòam nekad nebija ticamu reklâmu, piemçram, par konkrçtu preèu atraðanâs vietu veikalâ. Ðodien lieta izskatâs nedaudz atðíirîga, pateicoties mûsdienîgajai programmatûrai, ne tikai to, ka mçs ietveram zinâmu roku nodaïu, bet arî visu uzòçmumu varam viegli pârvaldît, neizejot no datora stacijas.

Kad izrâdâs, Polijas erp sistçmas kïûst arvien izplatîtâkas. Svarîgi, ka viòiem ir ne tikai lieli uzòçmumi, bet arî mazâki vai pat vienas personas uzòçmumi. Kâpçc ir vçrts veidot ðâdu programmatûru? Ðo kameru trûkumi ir daudz. Pat ja òemam vçrâ ievçrojamâs izmaksas, kas saistîtas ar tirdzniecîbu un ðo projektu piemçroðanu, mçs arî âtri pamanîsim peïòu, kas saistîta ar daudzu procesu automatizâciju. Mûsu ieceltie darbinieki sazinâsies ne tikai ar datubâzi, bet arî ar modeli saistîtajiem cilvçkiem, sûtot preces klientam. Erp reþîmos ir iespçjama liela informâcijas plûsma, datu bâze ir îpaði jâatjaunina. Cilvçki pastâvîgi uzrauga krâjumu lîmeni, un automâtiskâs sistçmas parâda, piemçram, par daþu krâjumu trûkumu. Lielo uzòçmumu panâkumos, kas pârvietojas, raþojot konkrçtas preces vai pârdodot preces, ðâda veida programmatûra var arî atvieglot preèu meklçðanu garâs noliktavâs. Pietiek ar to, ka produkts ir atzîmçts ar svîtrkodu un ka ðis kods parâdâs metodç.

Jaunas erp sistçmas atvieglo un uztur pozitîvus stâstus ar vîrieðiem. Viòu veltîta informâcija parâdâs mûsu datu bâzç un pateicoties tam, visi jaunie pasûtîjumi ir viegli un viegli. Rokas nodaïâ mums ir arî visa sarakste ar cilvçka pasûtîjuma vçsturi. Un, ja klients izsaka pçdçjo lîgumu, tad mçs varam regulâri sniegt viòam datus par daþâdiem produktiem, reklâmâm un atlaidçm.