Vadibas vadiba

Ekonomiskâ kontrole ir neatòemama sastâvdaïa kontrolç jebkurâ cietâ uzòçmumâ. Kontrole ir vçrsta uz naudas lîdzekïu pieprasîjuma noteikðanu, uzòçmuma finansçðanas metoþu rentabilitâti, izmaksâm un peïòu, kâ arî ekonomisko likviditâti un kapitâla ieguldîjumu efektivitâtes novçrtçjumu.

Kontroli var iztçrçt trîs posmos:- plânoðana,- îstenoðana, \ t- kontrole.

Pirmo reizi kontrolçðana tika izmantota trîsdesmitajos gados ASV. Viòð skâra Far Continent, galvenokârt pateicoties Vâcijas uzòçmumiem. Mçs varam novçrot tâs sistemâtisko attîstîbu no 1950. gadiem. Viòð atnâca uz savu pasauli, galvenokârt pateicoties starptautisko korporâciju filiâlei, lai gan pat lielâks skaits un mazie uzòçmumi, daþreiz pat ne visai apzinâti, sâk ieviest kontroles instrumentus. Ir viegli pamanît, ka, kontrolçjot, mums ir jâdarbojas jebkurâ vietâ, kur ðie aspekti parâdâs vadîbâ:

https://ecuproduct.com/lv/fresh-fingers-efektivs-preparats-cinai-pret-mikozi-kaju-un-naglu-adas-kopsanai/

- decentralizçta vadîbas sistçma uzòçmumâ, \ t- Uzòçmums koncentrçjas uz precîzu mçríu sasniegðanu,- ieviesta motivâcijas sistçma, kas tiek izmantota, lai darbotos efektîvâk,- Vadîbas uzskaite ir vçrsta uz to, kâ rezultâtâ tiek izmantoti racionâli finanðu lçmumi,- labi pârvaldîta informâcijas vâkðanas sistçma, \ t

Uzòçmuma ienâkðana finanðu kontroles principos automâtiski ievieð dzelzceïu tâ formâ. Tâs organizatoriskâ struktûra, finanðu norçíinu sistçma un dokumentu aprite sabiedrîbâ mainâs. Nav iespçjams veikt pareizu ekonomisko kontroli bez labâm datorprogrammâm. Finanðu kontrolei ir îpaða ietekme uz uzòçmuma efektîvu pârvaldîbu, kas nav svarîgi, ja mums ir jâstrâdâ ar vadîbas grâmatvedîbu.