Vakuuma iesaioodanas madina dz 400 2e

Pasaule jau sen ir zinâjusi, ka gaisâ svarîgâs baktçrijas ir iemesls pârtikas samazinâðanai. Tikai tad, kad tie ðeit ir pamanîti, tie ir mikroskopiski. Baktçrijas gaisâ ... Noòemiet gaisu! Par laimi, ir vakuuma tepro iepakoðanas maðîna. Pateicoties pârtikas ievietoðanai maisâ un izsûknçjot gaisu no tâ, mçs novçrstu to, ka mikroorganismi, kas minçti produktu sâkumâ, ir minçti.

Chocolate slimChocolate slim Labākais šokolādes dzēriens novājēšanu

Pateicoties tam, ka nav saskares ar gaisu, mçs varam bût taisni mûsu vârpstas stâvoklî lîdz piecâm reizçm ilgâk nekâ ar tradicionâlo uzglabâðanu. Papildu vakuuma uzglabâðanas priekðrocîbas ir pat fakts, ka pârtika neizþûst. Tâ piedâvâ visus izmçrâmos ieguvumus, kas jûtami budþetâ. Pastâv mâjâs gatavotas vakuuma iesaiòoðanas metodes, piemçram, noòemot gaisu no plastmasas maisiòa ar spiedienu (mçs ieliekam maisu degvîna bïodâ un spiediens nospieþ gaisu no tâ, mçs metinâm galu no ûdens. Mazâk darbietilpîga alternatîva ðâdâm ievieðanâm ir tepro vakuuma iepakoðanas iekârta. Tâpçc viòð izveido pozîciju, jo îpaði preèu iesaiòoðanas procesâ raþoðanas vai pârstrâdes uzòçmumos. Pârçjais ir mazliet lîdz pçdçjam klientu standartam, tas ir tikai iepakoðanas maðîna. Daþi komponenti vai plaði saprotamâ elektronika ir arî iesaiòoti vakuumâ, un ðajâ gadîjumâ ideja par izlietni pilnîbâ nokrît, gaisa sûkðana, jo ðajâ gadîjumâ cita starpâ kalpo aizsardzîba pret smalku komponentu mitrumu. Jâ un cilvçciski; „nogrimðanas” metode nav izdevîga lieliem uzòçmumiem. Tas vçl nav viss. Vakuuma iepakojums var pozitîvi ietekmçt apìçrbu svaigumu! Mazgâta krekls neuzkrît pat garâ ceïojumâ, bet pçc atvçrðanas tâ arî smarþo svaigu. Kas attiecas arî uz ceïoðanu - dvielis vai T-krekls pçc iesûkðanas gaisa aizòem vienu treðdaïu vai mazâk no paðreizçjâs telpas. Personîgi man tas ir ïoti praktiski. Tomçr negatîvie ir tas, ka svars nemainâs, tâpçc jûs varat pacelt vai pârsteigt lidostu. Pçdçjais (bet es nedosim personai par to - vakuums ir vajadzîgs ir priekðrocîba, ko rada apìçrba vakuuma iepakojums, ka mçs to aizsargâjam mûsdienîgâ veidâ no netîrumiem. Pat ja muskuïu lietus lîst uz mûsu paðu mugursoma - mûsu zeíes paliks sausas un smarþîgas.