Valodu alg c programmcdanas izdevums ii

21. gadsimts ir milzîgs pieprasîjums pçc otrâ tulkojuma veida. Tajâ paðâ laikâ viòð nebûs vienaldzîgs pret to, ka programmatûras vietâm paðlaik ir liela nozîme. Kas ir slçgts saskaòâ ar ðo notiesâðanu?

Vairâkas darbîbas, kas pielâgo konkrçtu rakstu mûsu tirgus vajadzîbâm, tostarp programmatûras tulkoðana un pçc tam prasmîga ziòojumu un programmatûras dokumentâcijas tulkoðana noteiktâ valodâ, kâ arî atbilstîba ðim stilam. Tas ir saistîts ar tâdâm idejâm kâ datumu formâta izvçle vai burtu ðíiroðanas veids alfabçtâ.Profesionâlai programmatûras lokalizâcijai ir nepiecieðami IT terminoloìiju specializçjoði tulkotâji un pat programmçtâji un inþenieri. Valodu prasmes ir saistîtas ar informâciju un mâkslu, kas saistîta ar ERP, SCM, CRM, dizaina un darba atbalsta programmâm vai banku programmatûru. Uzticama atraðanâs vieta nozîmç iespçju piedâvât ârvalstu programmatûru ar programmatûras palîdzîbu, un tâ noteikti ir jâpârvçrð uzòçmuma daudzos panâkumos.Materiâlu ievieðana pasaules laukumiem attiecas arî uz produktu internacionalizâciju. Tâtad, kas tas ir par atraðanâs vietu?Internacionalizâcija ir vienkârði produktu pielâgoðana potenciâlo klientu prasîbâm, neòemot vçrâ daþâdâs vietçjâs îpatnîbas, ja atraðanâs vieta vispirms ir pçdçjâ, lai apmierinâtu konkrçtus tirgus pçc pieprasîjuma, tâ risina konkrçtâs vietas îpaðâs vajadzîbas. Tâdçï atraðanâs vieta tiek veikta papildus katram tirgum, un vienreiz par konkrçto produktu tiek internacionalizçta. Tomçr abi procesi uzlabo viens otru un ar nopietniem plâniem pasaules tirgus darbîbai - ir vçrts padomât par abu veidu piemçroðanu.Ir atkarîba starp pozîciju un internacionalizâciju, kas jâòem vçrâ, veicot ðos procesus. Pirms atraðanâs vietas bûtu jâpârtrauc internacionalizâcija. Ir vçrts òemt vçrâ, ka internacionalizâcija, kas ir labi îstenota, ievçrojami saîsina atraðanâs procesâ noteikto laiku, kas pagarina periodu, kas ir svarîgi tçrçt produktu ievieðanai tirgû. Ðî spçle, labi organizçta internacionalizâcija noteikti tiek izmantota, lai veiksmîgi ieviestu produktu mçría izstâdçs, neradot risku apstrâdât programmatûru tieði pçc atraðanâs vietas.Uzticama programmatûras lokalizâcija noteikti ir signâls uzòçmuma panâkumiem.