Vientuliba ar apzinatu cilvcka izvcli

Ikdienas dzîves grûtîbas parasti liek mums tumsâ. Mçs jûtamies vientuïi, mçs neesam apmierinâti, bieþi mçs uzskatâm, ka mçs vairs nespçjam tikt galâ ar daþiem jautâjumiem, un tas mums ïoti atklâj, piemçram, mûsu ìimenes priekðâ, no kura mçs bieþi nevçlamies uzvarçt. Laulîbas ðíirðana no visgrûtâkajâm problçmâm, kas notiek mums un notiek bieþâk, ir ðíirðanâs.

Neatkarîgi no pçdçjâs, kas bija pamats laulîbas sabrukðanai, partnera nodevîbai vai jau nodedzinâtai sajûtai, ðâdi lçmumi mums parasti ir grûti, pat ja mûsu dvçseles spçkos mçs zinâm, ka tie ir piemçroti mums. Gadîjumâ, ja laulîbas ir bçrni, tâs visvairâk cieð no visâm situâcijâm. Sabiedrîba un cilvçki, kas ir ðíîruðies, tâpat kâ atðíirîgs cilvçks vai sliktâka kategorija. & Nbsp; Visbeidzot, viedoklis par ðíirðanos vienmçr ir mazâks vai vairâk izteikts mûsu dzîvoklî. Ðâdâs situâcijâs ir vçrts òemt profesionâlu no pakalpojuma, ðajâ panâkumâ piedalîsies viss psihologs Krakova. Ïaujiet mums rûpçties, lai pat saruna ar veselîgâko draugu mûs neaizstâs ar psihologu. Tomçr jûsu tuvums mums neietekmç pozitîvus ienâkumus, bet tas nav objektîvs. Lai gan viòu nodomi ar vislielâko pârliecîbu ir vislabâkie, ja ir pieredze, kas tiek izlaista visâ mûsu dzîvç, ir vçrts tos risinât ar tâdas personas palîdzîbu, kas varçtu mûs informçt par ðâdâm situâcijâm, palîdzçt mums saprast un pilnîbâ saprast tos galâ. Lai atrastu pareizo psihologu, mçs varam izmantot komandas vai viedokïus, ar kuriem mçs varam konsultçties tîmekïa vietnçs. Atcerieties, ka man nav neçrti, apmeklçjot mûsu terapeitu. Ir svarîgi saprast, ka vizîtes mçríis ir palîdzçt mums, tâpçc vissvarîgâkais aspekts ir & nbsp; godîgs. Ir vçrts runât par visu, kas mûs uztrauc, un par to, kas mums ir un ko mçs nevaram risinât. Tikai ðâda veida terapija var dot vçlamos rezultâtus. Atcerieties, ka psihologs ir ârsts, kurð mûs nenovçrtç, un viòa nodoms ir palîdzçt mums.