Vietas drodibas varsts

Mçs pastâvam kursâ, kad daþâdi draudi mums tiek glabâti praktiski kâdâ posmâ. Man bieþi vien pietiek, ka gâzes spiediens ir pârsniedzis pieòemamo vçrtîbu. Tas izraisîtu katlu eksplodçðanu, kas tikai izraisîja dârgu remontu kâzâm. Es ðodien zinu, ka pçdçjâ laikâ ir viegli zaudçt dzîvîbu, lai gan lielâkâ daïa iedzîvotâju nav informçti par paðreizçjâm domas.

Dr Extenda

Par laimi, dzîvojot jaunos laikos, ir kaut kas lîdzîgs aizslçga vai droðîbas vârstiem. Ir tâds pats vârsts, kas automâtiski tiek noòemts, ja gâzes vai tvaika spiediens pârsniedz pieïaujamâs vçrtîbas. Tas novçrð sprâdzienus tâdos bûvniecîbas brîþos kâ cisternas, cauruïvadi un atbilstoðie. Tas pirmo reizi tika izmantots septiòpadsmitâ gadsimta otrajâ pusç ïoti interesantâ ierîcç, kas bija spiediena katls.Ja mçs apskatîsim vienkârðâkos droðîbas vârstu modeïus, mçs ievçrosim, ka pçdçjâ diezgan trausla plâksne, kas tiek iznîcinâta, kad gâze nokïûst pieïaujamâ spiediena lîmenî.Diemþçl ïoti bieþi viens vârsts tika cepts. Viòð bieþi bija neapzinâti uzlâdçjis ierîces klients. Un ïoti daudz sâka lietot divus pamata vârstus, parasti datus pretçji ierîces galos.Ðie vârsti tika regulâri piegâdâti tvaika dzinçjiem. Tas novçrð pçkðòu spiediena palielinâðanos, kas radâs transportlîdzekïa vadîðanas procesâ. Tâ draudçja eksplodçt, kura produkts pat varçtu bût visu pasaþieru nâve.Es ceru, ka esmu ieinteresçjis lasîtâjus par droðîbas vârstiem. Ikviens, kurð ir izlasîjis ðo produktu, droði vien jau ir informçts par ðo mehânismu ïoti svarîgo lomu paðreizçjâ pasaulç un rûpniecîbâ.