Vilkdanas aia tehniska apskate

Ikvienai personai, kas pârdod par labu fiziskâm personâm, kuras neveic uzòçmçjdarbîbu, ir ieviests pienâkums izveidot kases aparâtu. Ieòçmumi no kases aparâtiem ietver ieraksti un labs nodokïu aprçíins. Kâdas prasîbas kases aparâtam bûtu jâatbilst, lai tâs varçtu izmantot tirdzniecîbâ un palîdzîbâ?

Hear Clear Pro 2

Labs kases aparâts tika izveidots ar 2013. gada 27. augusta ekonomikas ministra rîkojumu. Ðo noteikumu var redzçt 2013. gada 16. septembra Dziennik Ustaw, Nr. 1076, un attiecas uz prasîbâm un tehniskajâm prasîbâm, ko tâs vçlas maksât kases aparâtiem. Ir vçrts pieminçt raksturîgâs iezîmes - kases aparâtam ir jâparedz pulkstenis, kas norâda brîdi un maksâjuma datumu precei vai pakalpojumam, tam ir jâaizver nemainîgais unikâlais numurs atmiòâ, tam arî pastâvîgi jâreìistrç pirmâ un pilna atcelto ieòçmumu vçrtîba.Arî tad, ja jaunu ierîèu gadîjumâ jâveic arî regulâra tehniskâ pârbaude. Ja kases aparâts darbojas bez problçmâm, tad pirmais samazinâs tieði divus gadus no kases aparâta fiskalizâcijas brîþa. Pârskatîðanas beigâs tiek izskatîti vçl divi gadi. Pateicoties tam, finanðu summa darbosies pareizi un bez problçmâm.Daþi desmiti vietçjo uzòçmumu ir ieteicams pârdot kasçs. Veikalu kases aparâti ir visu zinâmo raþotâju pilnvaroti izplatîtâji. Viòi paði spçj un sniedz pakalpojumus. Klientam, kas iegâdâjas kases aparâtu, nav jâzina viss. Katram pârdevçjam ir jâbût pareizâ veidâ, lai konsultçtu, kas bûs pareizais kases aparâts kampaòu darbîbai. Protams, visi saprot, ka taksim tiek izsniegta vçl viena biïete, otra - advokâta vai ârsta kabinetâ, bet otra - veikalâ. Kases aparâta izmaksas, cita starpâ, atðíiras ar viòas lomâm un papildu funkciju skaitu. Ðâdas papildu funkcijas un aprîkojums ir pierâdîjums par automaðînas lâdçtâju kasç, kas kalpo visâm personâm, kas veic transporta pakalpojumus. Veikali ir ieteicami veikaliem, kas aprîkoti ar svîtrkodu lasîtâju, un veikalu skalas. Kases aparâtu raþotâji arî savâm kolekcijâm ir svarîgi bûvniecîbâ.