Virtuala jauna nozares redakcija

Uzòçmçjiem, kuri tikko uzsâk savu biznesu, ir jâpieòem daudzi svarîgi lçmumi. Iemesls ir vietas izvçle kampaòas vadîðanai un pakalpojumu klâsts, bet jums ir arî jârûpçjas par lietu varu. Jautâjumi, kas saistîti ar grâmatvedîbas uzskaiti un ienâkumu uzskaites formu, ir nâkamie jautâjumi, kas jâòem vçrâ. Izvçloties labu kases aparâtu, ir svarîgi, bez kuriem daudzi ârsti nevar attîstît savas lomas. Pârdevçji un daþi pakalpojumu sniedzçji ir spiesti izmantot ðâdas ierîces. Ko viòi vçlas visvairâk? Pat bagâtâkajâs kases tirgû ERC un POS kasçs ir svarîga loma. Kâds risinâjums ir vçrts?

Ikvienam, kurð vçlas izvçlçties vispiemçrotâko kases aparâtu, ir jâanalizç atðíirîbas starp ERC un POS kases aparâtiem un jâizvçlas viòiem vislabâkais risinâjums.

Kases aparâti no Elektroniskâs kases (ERC klases ir pasta kases aparâti, kas mums zinâmi no veikalu grupâm. Viòi pieprasa lielâkus kalkulatorus, ar kuru palîdzîbu jûs varat izdrukât kvîti par savu vîrieða pierâdîjumu par iepirkðanâs un materiâlo priekðrocîbu. Lîdzekïi no pçdçjâs ticîbas ir diezgan lieli. Ðeit mçs varam atðíirt gan lielâkas summas, kas izraudzîtas darbîbai norâdîtajâ kases pozîcijâ, gan mazâkas mobilâs kazino - tâs ir ïoti ieinteresçtas tiem, kas veic individuâlas darbîbas reìionâ un kam jâmaksâ ar kases aparâtu. ERC ir arî sistçmas kases aparâti. No ðî risinâjuma mçs varam iekïût lielo veikalu grupâ, kur darbojas vairâki kases aparâti, kuros darbojas arî daudzi kasieri.

Uzòçmçjiem, kas reti izsniedz èekus, viòiem bieþi tiek lûgts izsniegt rçíinus, ierîce vienkârði ir droða no POS daïas. Tâ ir datorsistçma, kas kalpo daudziem interesantiem piedâvâjumiem kopâ ar sistçmas paplaðinâðanu, kamçr darbojas atbilstoða programmatûra. Tâpçc arî tas ir diezgan çrti, jo tâ prasa tradicionâlu datoru tâ formâ. Ierîce ir izgatavota no datora, monitora, tastatûras un nodokïu printera, ar kuru palîdzîbu jûs varat âtri izdrukât rçíinu vai vienkârðotu rçíinu. Tad tas ir çrts risinâjums tiem, kam ir daudz daþâdu produktu un kas ir diezgan augsta pastâvîgo klientu bâze. Pateicoties ðâdâm datu bâzçm, vieglâk izdot dokumentus, kas apliecina pârdoðanas apjomu, un klientu apkalpoðana ir efektîvâka.