Yeti apicrbu rathotajs

Ðajâ sestdienâ notika vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri darîja nâkamajâ sezonâ. No auditorijas mçs varam tikties ar vairâkâm slavenîbâm, þurnâlistiem un politiíiem.Izsmalcinâtais displejs pastâvçja vismazâk, un viss tika darîts bez jebkâdiem ðíçrðïiem. Pa ceïam mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòu darbâ tika izmantoti tikai poïu un gaismas audumi ar zemu, krâsainu krâsu, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki, kas pilnîbâ sagatavoti ar tamborçjumu. Starp tiem, sajûsmu izraisîja meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Vasaras apìçrbu dizaineriem, kas paredzçti sievietçm, cita starpâ, pîtas cepures ar svarîgiem apïveida krustojumiem, dekorçtas ar meþìînçm un pievilcîgiem ziediem.Pçc ðovs beidzâs izsmalcinâtas kâzu kleitas izsole, kas sagatavota îpaði pçdçjai iespçjai. Kleita tika nodota personai, kas vçlçjâs palikt anonîma. Turklât tika izsolîti daþi apìçrbi no jaunâkâs kolekcijas. No paðreizçjâs izsoles saòemtie ienâkumi tiks noteikti Polijas bçrnu namam. Jâuzsver, ka vârds ïoti atbalsta daþâdas labdarîbas un noteiktas darbîbas. Viòas darba devçjs ir atkârtoti atgriezies savu darbu izsolç un kâ pârdoðanas objekts bija pat droðas rûpnîcas apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka vismodernâkâ kolekcija nonâks veikalos maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka nosaukums apsver iespçju izveidot tieðsaistes veikalu, kurâ kolekcijas bûtu pieejamas, izòemot stacionâros veikalos.Mûsu apìçrbu uzòçmums ir labs viens no visgrûtâkajiem apìçrbu raþotâjiem. Visâ reìionâ ir daþas rûpnîcas. Viòð nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku mûsdienu, galvenokârt daudzos labâkajos drçbnieku, drçbnieku un arhitektu vidû. Ko katrs nosaukuma periods uzòemas kolekcijâs sadarbîbâ ar vadoðajiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas atzîst, ka pat pirms veikala atvçrðanas tie, kas ir gatavi no rîta, parâdâs kilometru garâs rindâs. Ðîs kolekcijas rodas no ðîs îpaðâs dienas.Ðîs organizâcijas raksti jau daudzus gadus ir ieinteresçti milzîgâ klientu uzòemðanâ, arî nozarç, gan ârvalstîs, gan ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nekrît, nemaz nerunâjot par ieguvumiem, ko viòa ir ieguvusi, un kas ietver, ka materiâli ir augstâkâs klases.

Skatît savu veikalu: Vienreizçji spa apìçrbi