Zinadanas par ang

Sâkot darbu ar enova sistçmu, mçs vienmçr esam informçti par to un informâciju par to. Tomçr, tâ kâ mums ir visa turpmâkâ pieredze, mums ir vairâki izziòas posmi. Sâkot no bezsamaòas nekompetences, kad mçs akli cenðamies sasniegt mçríi, klîstot konstrukcijas padziïinâjumos, par kuriem mums nav ne jausmas. Mçs satiekam jaunus slazdus un nonâkam mazos un vienkârðos alejos.

Zinâðanu vâkðanaKad mçs iznîcinâm akli un realizçjam draudus, mçs nonâkam pie apzinâtas nespçjas stâvokïa. Mçs meklçjam ceïveþus vai oriìinâlus norâdîjumus. Mçs apkopojam informâciju un soli pa solim cenðamies to îstenot. Ïoti dârgs posms. Mçs sâkam ar kopîgiem ceïiem kopâ ar konkrçtiem modeïiem. Nepârspçjamu panâkumu grupa. Mçs nepârtraukti pçrkam citu informâciju un no brîþa, kad tas mçìina to izmantot. Mçs nododam neveiksmes un atkal jums ir jâatgrieþas pie apmâcîbas. Daþreiz informâcijas meklçjumos ir diezgan labi. Mçs atkârtojam arî ðîs kïûdas, mçs iegûstam pârbaudes un atbrîvojam tâs jaunâ lîmenî. Ar nepârtrauktu atkârtoðanos mçs nonâkam veiklîbâ un izmantojam bezsamaòas prasmes. Viss ðajâ laikâ iet, kad ir grûti. Mûsu prasmes pieaug. Mçs nebaidâmies no nopietnâm problçmâm. Daþreiz mçs varam darît mazus ar mierîgiem padomiem. Ðâda ticîba mums ir. Tomçr ir tâdas teritorijas, baltas plankumi, kur arî mûsu kâjas nebija. Èempionâtu vietas, kas rezervçtas konkrçtai prasmei. Prasmes skaistâ formâ. Mâksla un absolûta noteiktîba. Tâdâ veidâ iziet visus kognitîvos procesus, kas nav saistîti ar jûsu noslieci. Procesi, kas nav vçrsti uz jebkuru lauku.

Iepazît sistçmas struktûrasTas attiecas arî uz íermeni. Kâ iepazît katru struktûru. Jums ir jâapmeklç arî labas vietas un garlaicîgas vietas. Un, kad no kâda instrumenta saòemsiet "nospiedumus". Augðçjâ puse ir faktiski, ka mçs varam uzòemties tehniskâs komandas atbalstu. Sistçmas lietderîba joprojâm tiek uzskatîta par jaunu ievieðanu. Optiskie liecinieki liecina par inovâciju. Daþi euforijas cilvçki izmanto tâdus izteicienus kâ "revolûcija". Neatkarîgi no tâ, ko jûs cieðat no zinâtnes, mçs uzzinâsim, òemot organismu îpaðumâ un nosûtot to uz èempionâta sasniegðanu.