Zobarsta un mucas nodoklis

http://centrumnatura.com.pl/lvhealthymode/ling-fluent-atra-un-efektiva-svesvalodas-macisana-tiessaiste/

Zobu ârstçðana ar vides stâvokli, summa pacientu, ir tieði veselîbas aprûpes organizâcija, kurai nav tiesîbu uz nodokïa. Tomçr, ja zobârsts veic neatkarîgu praksi, tad tas arî ir atbildîgs maksât savus pakalpojumus ar nosaukumu finanðu un maksât nodokïus par pakalpojumiem par summu, ko ðî iestâde noteiktâ.

Pienâkums norçíinâties ar finanðu birojuDiemþçl sistçmâ tas pastâvçtu, ja ârsti, kas veic savu medicînisko praksi, nesakristu ar nosaukumu, ja par to rûpçjas kurpnieka vai datora tehniía pienâkums. Uzòçmçjdarbîbas perspektîvâ zobârstniecîbas prakse ir tâds pats pakalpojumu uzòçmums, un tas bûtu jâmaksâ arî nodokïu iestâdei. Protams, ârsti maksâ par kaut ko citu, nevis par kurpnieka pierâdîjumiem. Tomçr ir svarîgi, ka viòi kâ pacienti to atceras un atceras ðâdu pienâkumu. Pçdçjo mçneðu ziòojumos tomçr redzams, ka speciâlisti nenovçrtç, kâ viòiem vajadzçtu bût nodokïu iestâdei, tâpçc ir vçrts vçrsties pie zobârsta, lai lûgtu kvîti. Pieòemsim arî, ka rçíins ir pamats, lai pieòemtu sûdzîbu par palîdzîbu, tas pats, ja tas ir jebkuram citam pakalpojumu uzòçmumam.

Kas droðs ir zobârsta veselîgâkais?Zobârstam ar kases aparâtu bûs mazâk darba, nekâ, piemçram, pârtikas preèu veikals. Tas izdrukâs diezgan îsus ieòçmumus ar vienu vai diviem posteòiem, un kases aparâts netiks izmantots vairâkus simtus reiþu dienâ, tâpat kâ veikala panâkumi, bet tikai daþas vai ducis reizes. Tâpçc zobârstam ir jâiegulda nelielâ apjomâ, maksimâli vienkârðotâ veidâ, arî daudz patîkamâ veidâ. Ðâdas ierîces nav tieði atlasîtas, bet par laimi veikali piedâvâ plaðu modeli. Profesionâlie pârdevçji visbieþâk iesaka novitus nano e.

Bieþi vien mçs aizmirstam, ka privâts zobârstniecîbas birojs ir tâds uzòçmums kâ otrs, un zobârstam ir arî rîkojums maksât nodokli. Tâpçc mçs, visticamâk, aizveram acis uz pçdçjo veidu pârkâpumiem. Tas nav noderîgi, bet mums nevajadzçtu to izraisît. Privâtâ medicînas prakse ir tâds bizness kâ jebkurð cits, tas ir tikai cilvçks, un zobârsts ir pakïauts tâdiem paðiem nodokïu noteikumiem kâ jebkuram citam parastam uzòçmçjam, kas remontç veïas mazgâjamâs maðînas vai televizorus.